سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

لغت روز

نوشته‌هایی با موضوع و محتوا لغت روزانه

اطلاعات بیشتر ...

Nourish

NOURISH یعنی چه؟
معنی: قوت دادن،‌ تغذیه کردن "I was doing everything I could to nourish and protect the baby"من هر کاری را که می‌توانستم برای تغذیه‌کردن و محافظت از بچه انجام می‌دادم Organic care nourishes the soil for a lawn that's naturally luxuriant, ...
hadaf_admin

Accurate

ACCURATE یعنی چه؟
معنی: دقیق accurate information about the illness is essential.اطلاعات دقیق درباره‌ی بیماری ضروری است. Over all I was not disappointed but I could not feel anything other than that the film was an accurate visual representation of what happened even if ...
hadaf_admin

Shriek

shriek یعنی چه؟
Shriek /ʃriːk/ معنی: جیغ زدن She shrieked when she saw a mouse.او وقتی که موش دید، جیغ زد. This time Rebecca did scream, a high-pitched shriek that split the silence of the night, and she turned tail to flee.Google Translate ...
hadaf_admin

Inhabit

insta-word-inhabit-post
Inhabit /ɪnˈhabɪt/ معنی: ساکن شدن The woods are inhabited by many wild animals. درجنگل‌ها بسیاری از حیوانات وحشی ساکن شده‌اند. The people who inhabit this neighbourhood appear strikingly similar to one another.Google Translate It's as if, when God was making ...
hadaf_admin

Anticipate

Anticipate یعنی چه؟
Anticipate /anˈtɪsɪpeɪt/ معنی: پیش‌بینی کردن We don't anticipate any trouble. ما هیچ مشکلی را پیش‌بینی نمیکنیم. I probably didn't anticipate the gravity of what the media was going to do, how they were going to respond to this.Google Translate Even ...
hadaf_admin
X